Archeology

NFT Latest News | 340 million old amphibian’s skull digitalized

340 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான நீர்நில வாழ்வன உயிரினம் அறிவியல் 340 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் நடந்த ஆரம்பகால நீர்நில வாழ்வன உயிரினம் ஒன்றின் இரகசியங்களை...