Month: June 2023

Independence Day: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த வரலாறு

ஆகஸ்ட் 15, 2023 அன்று, இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தில் இருந்து சுதந்திரம் அடைந்த 76 ஆண்டுகளை (77வது சுதந்திர தினம்) நினைவுகூர்கிறது. ஆகஸ்ட் 15, 1947 இல்,...